1. จุดเริ่มต้นลงทะเบียน
    มาทำความรู้จักกันก่อน
  2. เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหา (painpoint) ของคุณ
  3. ปัญหานั้นอยู่ที่จุดไหนบ้างในอุตสาหกรรม MICE

ลงทะเบียนปัญหา (Problem)
สำหรับผู้ประกอบการ

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของไทย Thailand’s MICE Startup Innovation Dating จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการ ในการเฝ้นหา solution ของ Startup, SME หรือ นักประดิษฐ์มากความสามารถ มาใช้แก้ปัญหาที่เป็น Pain Point ในอุตสาหกรรม MICE อันจะนำไปสู่การจับคู่ solution กับหน่วยธุรกิจหรือองค์กรผู้ประสบปัญหาในการดำเนินงานภายในอุตสาหกรรม MICE ที่จะมาเป็นทั้งคู่หูและหุ้นส่วนในการพัฒนาต่อยอด solution ที่มีอยู่ให้สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาของท่านได้จริง

การจัดการประชุม

การประชุมกลุ่มย่อย เช่น การประชุมบริษัทหรือการประชุมภายในองค์กร 

ส่วนใหญ่เป็นการประชุมภายในที่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรขององค์กร

จัดในห้องประชุมขนาดเล็ก ถึงกลาง ส่วนใหญ่จัดในโรงแรม

การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

การจัดทริปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรที่มีผลการทำงานดีหรืออยู่ในกลุ่มงานที่ประสบความสำเร็จ โดยองค์กรออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก ที่หน่วยงาน/องค์กร เลือกมาเพื่อให้เดินทาง

จัดนอกสถานที่ เป็นการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ

การจัดงานสัมมนา

การประชุมขนาดใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหลายองค์กรหรือหน่วยงาน ในหลายประเทศ ที่มีความสนใจหรือ ให้ความสำคัญกับประเด็นใดประเด้นหนึ่งในระหว่างการประชุมในแต่ละช่วง 

ผู้เข้าร่วมมีทั้งบุคคลภายในและภายนอก

จัดในห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสถานที่ได้หลากหลาย เช่น BITEC, IMPACT

การจัดนิทรรศการ

การจัดแสดงสินค้าหรือบริการ เพื่อขายหรือนำเสนอ ให้กับ อุตสาหกรรม องค์กร บริษัท หรือผู้ซื้อ อาจจะจัดในระดับนานาชาติ ภูมิภาค หรือระดับชาติ ก็ได้ 

ผู้เข้าร่วมมักประกอบด้วย ผู้นำเสนอขาย ผู้นำเสนอซื้อ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสินค้าและบริการ

พื้นที่จัดแสดงสินค้า อาจเป็นพื้นที่เปิดโล่งหรือพื้นที่ปิด ก็ได้ เช่น พื้นที่กิจกรรมในห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า เป็นต้น

บริการ คนหรือเครื่องจักร ให้ใช้ ไม่ต้องลงทุน (Man & Machine)

บริการให้ใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปรกรณ์ หรือบริการ (คน) เจ๋ง ๆ เป็นครั้งแล้วเสร็จไป ลูกค้าจ่ายเป็นการใช้ต่อครั้ง (pay per use) หรือทำ package ขายเป็นโปรเจค เป็นงาน ๆ เช่น ให้เช่าเครื่องลงทะเบียนที่สามารถทำโน่นนี่นั่นได้ โดยมีคนเก่ง ๆ คอยช่วยดูแลและดำเนินการให้ด้วย

มีระบบงานให้ใช้ยาว ๆ ไม่ต้องพัฒนาเอง (Method)

มีบริการ (service) ให้เลย โดยให้ลูกค้าจ่ายเป็น pay per use หรือ subscription โดยที่ไม่ได้มีบริการอื่น (เช่น database หรือคำปรึกษา) มีแต่ infrastructure อย่างเดียว เน้นให้บริการยาว ๆ ราคาไม่แพง เช่น Zoom, Google Drive

บริการจับคู่ความต้องการหรือให้บริการข้อมูล (Data) เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ

มีระบบสนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจ หรือ ให้บริการด้านข้อมูลสำหรับนำไปใช้และพัฒนากระบวนการเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ เช่น Market place ที่ช่วยจับคู่ Demand และ Supply โดยทำให้ข้อมูลของทั้งสองฝั่งอยู่ในรูปแบบเดียวกัน (Standardize) แล้วจับคู่ให้เกิดธุรกรรม โดยคุณมีข้อมูลสนับสนุน หรือ scoring บางอย่างให้แต่ละฝั่งตัดสินใจ โดยคุณคิดค่าบริการเป็น transaction